Počakaj, nikamor se ti ne mudi

Sindrom hitrega tempa življenja verjetno vsi poznamo. Občutek, da smo prepočasni in da so vsi en korak pred nami, je posledica nerealnih pričakovanj, ki jih (zavedno ali nezavedno) ustvarja družba okoli nas. Leto 2018 me je naučilo, da nič ni narobe, če se za trenutek ustavimo, si vzamemo čas, da premislimo ali pa samo trenutek, da se umirimo. Zelo pomembno je, da si vzamemo čas zase – za gledanje najljubše serije, branje knjige ali preprosto le ležanje na kavču.

Mnenje drugih ni tako zelo pomembno

Včasih je bila ena izmed mojih največjih želja to, da bi lahko brala misli ljudi okoli sebe. Z leti pa sem ugotovila, da mnenja ljudi v resnici niso tako pomembna. Tudi, če se trudiš biti najbolj prijazen človek na svetu, se bo vedno našel nekdo, ki mu ne boš všeč, čeprav morda brez pravega razloga. Zato ni pomembno mnenje drugih, temveč mnenje, ki ga imaš sam o sebi. In če si všeč sebi, boš gotovo tudi nekaterim drugim.

Tudi če je šole že konec, je še vedno čas za učenje

Po zaključku fakultete sem bila 100 % prepričana, da se je učenje zaključilo in sem si za kratek čas oddahnila. A učiti se moremo ne glede na to, da nismo več v šolskih klopeh. Zelo pomembno je, da prepoznamo, kaj so naši skriti talenti in naše kompetence, zato da lahko gradimo naprej prav na njih. Morda pa je tudi novo leto čas, da si zastavimo kakšen cilj, npr. da obnovimo znanje jezika ali pa pobrskamo po obdobju iz zgodovine, ki nas navdušuje.

Premakni se iz svoje cone udobja

Tisti, ki me dobro poznajo, vedo, da preprosto uživam v coni svojega udobja. Sem človek navad in včasih zelo težko sprejemam spremembe. In če sem do meseca decembra živela v svojem mehurčku, je bil ta zimski mesec zares mesec sprememb, o katerih pa bom morda več zapisala kdaj drugič. Za enkrat pa lahko povem samo to: čeprav ni enostavno, vsaka sprememba prinese nove izzive in te je potrebno sprejeti z odprtimi rokami.

Tudi najlepša in najbolj okusna tortica ima svoj rok trajanja

Ta rek mi je prijateljica povedala pred več kot desetimi leti in priznam, takrat ga nisem najbolj razumela. A v tem mesecu sprememb, se mi je nekako ponovno prikradel v misli, kot nekakšen opomnik. Ne glede na vse v življenju ima čisto vsaka stvar v življenju svoj rok trajanja, tudi določeni odnosi. Zato je pomembno, da odnose negujemo in vanje vlagamo, le tako lahko ta rok trajanja podaljšujemo. Nič namreč ni samoumevno.

Ne podcenjuj ženske moči in prijateljstev

Ko pomislim na žensko moč in prijateljstva se vedno spomnim na stavek, ki ga je povedala Carrie v seriji Seks v mestu: »Mogoče so naše prijateljice naše sorodne duše in moški so tu le za zabavo.« In zato je tako pomembno, da ohranjamo prijateljstva in jim posvečamo dovolj pozornosti. Včasih je tista hitra kava enkrat na teden čisto dovolj; je pa prav, da si zanjo vzamemo čas, kljub temu, da smo vsi zaposleni s svojim hitrim tempom vsakdana.

Če padeš, ne čakaj, da te drugi poberejo

Noben ni odgovoren za nas same, le mi smo. Torej, če padeš, se pobereš, in če spet padeš, se preprosto še enkrat pobereš. Seveda so prijatelji opora, a na koncu dneva se lahko zaneseš le sam nase. Zato je odnos, na katerem moraš največ graditi prav odnos s samim seboj. Ker ko imaš zares rad sebe, imaš zares rad tudi svet okoli sebe. In takrat je vse lažje in premostljivo!

Hvala letu 2018 za vse lekcije; obljubim, da bom vse, kar sem se naučila, uporabljala tudi v novem letu. Z veseljem pa pričakujem še nove lekcije in nova spoznanja.

IMG_9570
Photo: Arin Rapuš

Wait, don’t be in a hurry

We probably all know the fast pace of the lives we live. The feeling that we are too slow and that everyone is one step ahead of us is the result of unrealistic expectations that the society (consciously or unconsciously) creates around us. The year 2018 taught me that there is nothing wrong if we stop for a moment, take the time to think or just a moment to calm down. It is very important that we take time for ourselves – to watch our favorite TV show, to read the book or simply just lie on the couch.

The opinion of others is not so important

Sometimes it was one of my greatest desires to be able to read the thoughts of people around me. Over the years, I found out that people’s opinions are not really that important. Even if you are trying to be the most friendly person in the world, you will always find someone that will not like you, even without the right reason. Therefore, the opinions of others are not important, but the opinion you have about yourself is. And if you like yourself, you will surely be liked by others too.

Even if the school is over, it’s still time to learn

At the end of the university, I was 100% convinced that the lessons have finished. But we can learn, notwithstanding that we are no longer in school benches. It’s very important that we recognize what our hidden talents and competencies are, so that I can continue to build on them. Maybe it’s also the New Year’s time to set a goal, for example, to restore knowledge of the language or to learn about a period of history that inspires us.

Move out of your comfort zone

Those who know me well know that I simply enjoy the zone of my comfort. I am a woman of habit and sometimes accept changes with difficulty. And if I lived in my bubble by December, this winter month was really a month of change, which I might write more about some other time. But for now, I can only say this: although it’s not easy, every change brings new challenges and needs to be accepted with open arms.

Even the most beautiful and delicious cake has its own expiration date

A friend told me this about a decade ago and I admit that I didn’t quite understand it at the time. But in this month of change, it somehow got stuck in thoughts like a reminder. Regardless of everything in life, everything in has its own expiration date, even certain relationships. It is therefore important that we nurture relationships and invest in them, only in this way, we can prolong the duration of the term. Nothing is self-evident.

Do not underestimate female power and friendship

When I think of a woman’s power and friendship, I always remember the phrase Carrie said in Sex in the City: “Maybe our girlfriends are our soul mates and men are just for fun.” And it’s so important that we maintain friendships and we pay enough attention to them. Sometimes that quick coffee once a week is quite enough; but it’s right that we take time for it, despite the fact that we are all employed with our fast everyday pace.

If you fall, do not wait for others to pick you up

None is responsible for ourselves, just us. So, if you fall, you pick yourself up and if you fall again, you simply get back up again. Of course there are friends for support, but at the end of the day you can rely solely on yourself. Therefore, the relationship on which you have to build is the relationship with yourself. Because when you have a love for yourself, you also have the love for the world around you. And then it’s getting easier and bearable.

Thank you 2018 for all the lessons; I promise that I will use all that I have learned in the new year. I am happy to expect new lessons and new learnings.

 

 

6df10a075080f8633203403daf273538
Photo: Pinterest

 

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.